Privacyverklaring ​De Chemie Van Liefde

Wie zijn wij?
Wij zijn De Chemie Van Liefde en zijn een onderdeel van de Stichting TCOL Foundation.
Wij zijn gevestigd aan de ​Dr. A. Kuyperplein 8, 7556ET te Hengelo, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 71785396.
Wij zijn ​te bereiken via: ​wareliefde en dan @ en dan dechemievanliefde.nl
 
Verantwoordelijke
De Chemie Van Liefde is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Wij raden jou aan deze zorgvuldig te lezen.
 
Wat doen wij?
Wij organiseren als De Chemie Van Liefde bijeenkomsten en verlenen diensten met De Chemie Van Liefde voor personen die te maken hebben met relaties, Liefde of juist liefdesverdriet en ook op het gebied van hormonen, de impact van opvoeding op je zelfbeeld, de impact van onverwerkt sexueel misbruik op het lichaam waaronder een verhoogde kans op endometriose, miskramen, borstkanker etc. er is aandacht voor medisch sexisme, de overgang, slachtofferschap en leiderschap, en mindset: geluk is een keuze, ongelukkig zijn ook!
Wij organiseren, al voor de oprichting, lezingen, trainingen, speciale Liefdesdagen, Liefdescodes, workshops, webinars en soortgelijke media om onze kennis en boodschap te verspreiden, online en offline.


De Chemie Van Liefde besteed aandacht aan de verspreiding van het begrip De Formule Voor Ware Liefde en de uitleg over hoe Liefde werkt en ook hoe het niet werkt.
De Chemie Van Liefde publiceert over Liefde en assisteert en begeleidt alles en iedereen dat met Liefde te maken heeft.
De Chemie Van Liefde geeft boeken uit over de werking van Liefde, geeft commentaar op blogs, social media en andere kanalen.
  
Toepassing
Deze Privacyverklaring is van toepassing op al de contacten die wij als De Chemie Van Liefde met jou hebben.
Bijvoorbeeld via de website, mail, telefoon of via contactformulieren.
 
Doeleinden
De Chemie Van Liefde acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
- het verlenen van onze diensten;
- het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan jou te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen;
- verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
 
Eisen
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.
Dat betekent onder andere dat:
- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou.
Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Welke gegevens?
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
- NAW gegevens
- Telefoonnummer
- Factuuradres
- E-mailadres
- Betalingsgegevens
- Bedrijfsgegevens
- Financiële gegevens
- Persoonlijke voorkeuren
En soms als dat nodig is voor de dienstverlening ook gezondheidsgegevens.
Uiteraard doen wij dit alleen als jij hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 
Verstrekking aan derden
Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.
In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
 
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Hierbij worden de laatste technieken gebruikt om de beveiliging te garanderen.
 
Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden.
Bij aanvang samenwerking wordt jouw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.
We versturen deze maximaal een keer per week.
 
Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jou onze diensten te verlenen.
Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden.
De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
 
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.
Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.
Wij raden jou aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Op grond van de privacywetgeving heb jij ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.
Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je ten allen tijde contact met ons opnemen via bovengenoemde gegevens.
Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat jij de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou daarbij vragen om zich adequaat te identificeren.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld op de website www.dechemievanliefde.nl te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Versie
Versie september 2018


https://www.dechemievanliefde.nl/algemene-voorwaarden/

>