Algemene voorwaarden De Chemie Van Liefde evenementen/bijeenkomsten - bezoekers

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanmelden: het aanmelden van Bezoeker op de website van De Chemie Van Liefde: dechemievanliefde.nl om gebruik te kunnen maken van

de Dienst;

2. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden De Chemie Van Liefde evenementen/bijeenkomsten - bezoekers;

3. Bezoeker: natuurlijk persoon of rechtspersoon of een overheidsorganisatie, die gebruikmaakt van de Dienst;

4. Dienst: de mogelijkheid om, al dan niet tegen betaling, fysieke en/of digitale evenementen en bijeenkomsten bij te wonen/volgen;

5. De Chemie Van Liefde: Stichting TCOL Foundation, ​Dr. A. Kuyperplein 8, 7556 ET Hengelo, KvK 71785396

6. Overeenkomst: overeenkomst tussen De Chemie Van Liefde en Bezoeker;

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die De Chemie Van Liefde sluit met betrekking tot de Dienst.

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Chemie Van Liefde en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst met Bezoeker komt tot stand nadat De Chemie Van Liefde de aanmelding van Bezoeker heeft aanvaard. De aanvaarding door De Chemie Van Liefde vindt standaard per e-mail plaats, tenzij de Bezoeker niet over een e-mailadres beschikt. In dat geval vindt de aanvaarding plaats op de locatie.

2. Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, is Bezoeker zelf verantwoordelijk voor het opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. De Chemie Van Liefde is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor bezoeker toegankelijk te houden. De Chemie Van Liefde verzorgt naambadges met daarop de naam van bezoeker.

Artikel 4: Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het bezoeken/volgen van of deelnemen aan het (digitaal) evenement of de bijeenkomst.

Artikel 5: Betaling

1. Bezoeker is entreekosten verschuldigd voor het bezoeken van of deelnemen aan een (digitaal) evenement of bijeenkomst, tenzij anders is overeengekomen of aangekondigd.

2. Indien er kosten verschuldigd zijn, geldt een vooruitbetalingstermijn op een door De Chemie Van Liefde aangewezen rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Op het verschuldigde bedrag is geen btw van toepassing.

Artikel 6: Annulering

1. Bezoeker dient zijn/haar aanmelding via de website van De Chemie Van Liefde te annuleren. De annulering wordt door De Chemie Van Liefde per e-mail bevestigd.

2. Voor evenementen/bijeenkomsten waarvoor een betaling verschuldigd is, geldt het volgende. Bij annulering vanaf 4 maanden voor aanvang van de Dienst, wordt 50% gerestitueerd, bij 2 maanden voor aanvang van de Dienst wordt ​25% gerestitueerd en hierna is deelnemer het volledige deelnemersbedrag verschuldigd. Voor de bepaling van het moment van annulering is de datum van ontvangst van het bericht van annulering beslissend.

3. Voor evenementen/bijeenkomsten waarvoor geen betaling verschuldigd is, geldt dat bezoekers hun aanmelding kosteloos kunnen annuleren en is het eerste lid van toepassing, tenzij anders is overeengekomen/aangekondigd.

4. Het niet verschijnen op het seminar zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van het seminar.

5. Indien Bezoeker niet in staat is om zelf het evenement of de bijeenkomst bij te wonen, is Bezoeker bevoegd een vervanger aan de Dienst te laten deelnemen.

6. De Chemie Van Liefde behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de Dienst te annuleren tot vijftien werkdagen voor de geplande datum voor het evenement/de bijeenkomst zonder dat De Chemie Van Liefde gehouden is tot enige schadevergoeding. Bezoeker dan wel de vervanger ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt bezoeker een passend alternatief geboden. Als deelnemer hiervan gebruikmaakt wordt het deelnemersbedrag niet terugbetaald.

Artikel 7: Overmacht

1. De Chemie Van Liefde heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van De Chemie Van Liefde niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, ziekte of verhindering van docenten, sprekers, workshophouders of medewerkers.

2. De Chemie Van Liefde is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 8: (Persoons)gegevens

1. In het kader van het gebruik en uitvoering van de Dienst zal De Chemie Van Liefde mogelijk (persoons)gegevens verwerken. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar opgegeven (persoons)gegevens. Zie ook de privacy verklaring op dechemievanliefde.nl

Artikel 9: Intellectueel eigendom en auteursrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van het evenement/de bijeenkomst verstrekte informatie en/of (werk)materiaal rusten uitsluitend bij De Chemie Van Liefde of derden. De van De Chemie Van Liefde verkregen informatie en/of (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Bezoeker. Het is Bezoeker niet toegestaan de verkregen informatie en/of (werk)materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).

2. De auteursrechten, die rusten op het beeld- en of geluidmateriaal in het kader van het (digitale) evenement/de bijeenkomst berusten bij De Chemie Van Liefde of derden. Op geen enkele wijze worden de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten overgedragen aan Bezoeker.

3. Bezoeker erkent de in eerste en tweede lid genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,- voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van De Chemie Van Liefde om de werkelijk geleden schade te verhalen op deelnemer.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen

1. Het is Bezoeker niet toegestaan tijdens of bij het betreffende evenement of de bijeenkomst reclame te maken/verspreiden (waaronder flyeren) van zijn/haar eigen onderneming of andere ondernemingen, die niet deelnemen aan het betreffende evenement/de bijeenkomst op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 750,- voor elke overtreding.

2. Voorts dient Bezoeker instructies op te volgen van medewerk(st)ers van De Chemie Van Liefde in het kader van het evenement/de bijeenkomst.

3. Het niet opvolgen van de bovengenoemde instructies kan leiden tot verwijdering van het evenement/ de bijeenkomst.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Hoewel het evenement/de bijeenkomst, of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk)materiaal, met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt De Chemie Van Liefde geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en/of (werk)materiaal van het evenement/de bijeenkomst;

2. De Chemie Van Liefde is niet aansprakelijk voor bij Bezoeker ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie;

3. De Chemie Van Liefde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade tenzij de wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Chemie Van Liefde;

4. Voor zover De Chemie Van Liefde aansprakelijk mocht zijn voor enige directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt;

5. De Chemie Van Liefde is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de wederpartij op het evenement/de bijeenkomst;

6. De Chemie Van Liefde is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letselschade en andere schade ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van anderen dan De Chemie Van Liefde of veroorzaakt door goederen of materialen van de locatiehouder of de cateraar. Voor genoemde schade is De Chemie Van Liefde alleen aansprakelijk indien haar opzet of grove nalatigheid valt te verwijten.

Artikel 12: Rechter

1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of daarmee samenhangende overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13: Toepasselijk recht

1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene voorwaarden De Chemie Van Liefde evenementen/bijeenkomsten – bezoekers gelden met ingang van 01 september 2018.

https://www.dechemievanliefde.nl/privacyverklaring/

>